Giải thể công ty tại Nghệ An

Giải thể doanh nghiệp là việc chủ thể doanh nghiêp tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể, nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp. Thủ tục giải thể tương đối phức tạp và thực tiện ở nhiều cơ quan khác nhau.

Các trường hợp giải thể công ty tại Nghệ An.

Công ty bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 •  Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Giải thể công ty tại Nghệ An

  Giải thể công ty tại Nghệ An

Quy trình giải thể công ty tại Nghệ An.

Việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sau đây:

Bước thứ nhất: Thông qua quyết định giải thể.

Quyết định giải thể phải có các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 •  Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước thứ hai: Đóng mã số thuế.

Sau khi thông qua quyết định giải thể, công ty gửi công văn đến thuế để được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Bước thứ ba: Chuẩn bị và nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước thứ tư: Nhận kết quả.

Tư vấn giải thể công ty tại Nghệ An

Tư vấn giải thể công ty tại Nghệ An

Hồ sơ giải thể công ty tại Nghệ An.

Hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

 • Thông báo giải thể theo mẫu quy định;
 • Quyết định giải thể của: Chủ sở hữu đối với công ty tnhh một thành viên; Của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; Của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân;
 • Biên bản họp về việc giải thể công ty;
 • Bản chính Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Báo cáo thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ;Giấy xác nhận của cơ quan Thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết.
 • Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/2015.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Liên hệ ngay với tư vấn Blue để được tư vấn miễn phí. Đồng thời sử dụng trọn gói dịch vụ tốt nhất tại Nghệ An.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận